Rapport: Kommunstyrelsen 2015-12-02

Bild från www.pedagogstockholm.se

 

Idag har Kommunstyrelsen i Lerum träffats under sex timmar och Moderaterna har varit med och drivit en aktiv oppositionspolitik med ansvar, ordning och reda som ledord för våra kommuninvånares bästa.

Här kan ni läsa om hur vi röstade för ett bättre Lerum.

 

Bidrag till August Abrahamssons stiftelse

Förvaltningen föreslog att Kommunstyrelsen skulle ge 3,5 miljoner kronor i bidrag till August Abrahamssons stiftelse för renovering av stallanläggningen på Nääs Slott.

Moderaterna är positiva till en renovering av stallet då stallet är i behov av en renovering. Även om vi är positiva till idén tyckte vi att det saknades tillräckligt med underlag för att ta beslut i ärendet. Vi yrkade därför återremiss så att vi med bättre underlag kan ta ett ansvarsfullt beslut, och förhoppningsvis bevilja bidraget.

Majoriteten röstade avslag på vår återremiss.

 

Nya regler för föreningsstöd till ungdomgsorganisationer i Lerum 

En politisk diskussion som pågått i vår kommun under en längre tid är vilka åldrar på ungdomar som skall vara bidragsberättigade för kommunalt föreningsstöd. Moderaterna i Lerum vill se en mer jämställd fördelning av ekonomiskt föreningsstöd. Därför föreslår vi att ändra de bidragsberättigade åldrarna från dagens 7-20 år till 6-20 år. Vi konstaterar att tjejer många gånger börjar tidigare i föreningslivet, inte allt för sällan i 6 års ålder. Det skulle innebära att bidrag till åldrarna 6-20 år skulle bidra till ökad jämställdhet i vår kommun.

Vi politiker, också på kommunal nivå, måste ta ett större ansvar för ökad jämställdhet, oavsett om det rör fördelning av makt, lön, olika ekonomiska stöd osv.

Majoriteten valde att rösta ner vårt förslag. I övrigt yrkade vi bifall till förslaget om nya regler för föreningsstöd till ungdomsorganisationer i Lerum.

 

Samverkan kring väg 190, LAB 190

Förvaltningen föreslår att Lerums Kommun skall ingå i en samverkan kring väg 190, under namnet LAB 190. Samverkan är mellan Göteborg/SDF Angered, Lerums Kommun, Alingsås Kommun, Essunga Kommun, Göteborgregionens Kommunalförbund, Skaraborgs Kommunalförbund, Västarvet/Västra Götalandsregionen, Business Region Göteborg och Länsstyrelsen.

Förslaget är bra. Dock tycker vi att Moderaterna som största oppositionsparti borde vara representerade i styrgruppen i form av en ersättare, något vi föreslog. Kommunstyrelsen biföll vårt förslag och valde Anneli Rhedin (M) som vår representant i styrgruppen. Anneli har starka band till området kring väg 190. Därför är hon en utmärkt representant i styrgruppen.

 

Information om förutsättningar för projektet Dergårdsparken

Förvaltningen informerade om förutsättningarna för bostadsprojektet i Dergårdsparken. Där kom det fram att förvaltningen hade en ny positiv idé kring utformningen av området som skulle innebära att de stråk och träd som finns i området kunde bevaras samtidigt som Ågården, Vävstugan och Nya Folkskolan får stå kvar och fungerar som inspiration för utformning av de nya bostäderna.

Förvaltningen ville gå vidare med förslaget till Rosén som skall bygga på Dergårdsparken något vi senare valde att yrka på. Majoriteten röstade tyvärr avslag på vårt förslag och valde istället att notera informationen från förvaltningen för att ta upp ärendet igen på Kommunstyrelsens arbetsutskott i nästa vecka.

 

Klimatanpassningsplan

En av de kanske viktigaste besluten för dagen va vår Klimatanpassningsplan. En plan som bland annat beredningen för Klimat och Miljö under förra mandatperioden jobbade fram strategin för, och som nu kommunstyrelsen skall verkställa efter att förvaltningen jobbat fram den färdiga produkten. För oss i Moderaterna är det viktigt att beredningen som varit med och plockat fram strategierna också får vara med och tycka till om planen.

Därför yrkade Moderaterna att Klimatanpassningsplanen skall skickas till beredningen för remiss innan den kom tillbaka till Kommunstyrelsen.

Majoriteten röstade avslag på vårt yrkande.